دفتر مديريت : 02833325912

روابط عمومي :33366131-028

امور اداري :33362654-028