كيفيت آسفالت درمعابرعمومي وخيابانهاي سطح شهر،راچگونه ارزيابي مي كنيد؟