خبر

شفيعي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد؛ بهره‌برداري از كارگاه توليد قطعات بتني سازمان عمران در آينده نزديك     كارگاه توليد قطعات بتني سازمان...