محدوده خدمات رساني سازمان:

سازمان عمران شهرداري قزوين  با رعايت مقررات مربوطه در اساسنامه خود فعاليتهاي ذيل را در دستور خود قرار داد كه اهم آن عبارتند از :

         احداث و تأسيس كارخانجات و كارگاههاي توليدي براي تأمين نيازمنديهاي شهري از قبيل كارخانجات آسفالت ، شن و ماسه ، بتون آماده و قطعات پيش ساخته

         احداث ساختمان و تأسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرح ها و پروژه هاي مصوب شهرداري و نيز ارائه خدمات در زمينه فوق بصورت پيمانكاري

         سرمايه گذاري و مشاركت با  بانكها و موسسات و اشخاص سرمايه گذار در امور مربوطه به طريقي كه براي سازمان تأمين منافع نمايد

         خريد و فروش و اجاره و الستيجاره اموال منقول و غير منقول در امور مربوطه

با توجه به سياست اجرائي 4 بندي كه در بالا به آن اشاره شد سازمان اين مهم را در دستور كار خود قرار داد و باتلاش شبانه روزي و خستگي ناپذير مهندسين و  کارمندان زحمت كش سازمان، توانست عملكرد درخشاني در طول عمر كوتاه خود به نمايش در آورد .