دفتر مديريت :  33325912-028

روابط عمومي : 33366131-028

امور قرارداد ها : 33362654-028

امور اداري : 33362654-028