فکس دفتر مديريت :  33325912-028

 

دفتر مدیـــریـــــــت : 33366131-028

 

روابط عمـــــــومي : 33366131-028

 

امــــــور مالـــــــی : 33358007-028

 

امور قــــرارداد ها : 33362654-028

 

امــــــــــور اداري : 33362654-028