مزايده واگذاري دو دستگاه غلطک، يک دستگاه لودر و تعدادي الکترو موتورآگهي مزايده

سازمان عمران شهرداري قزوين در نظر دارد مطابق با ماده 30 آيين نامه معاملات شهرداري تهران، نسبت به واگذاري دو دستگاه غلطک، يک دستگاه لودر و تعدادي الکترو موتور از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. لذا متقاضيان ميتوانند پس از درج آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به امور قرارداد هاي سازمان عمران به نشاني قزوين – چهارراه عمران طبقه فوقاني شهرداري منطقه 2 و سايت سازمان عمران شهرداري قزوين www.omran.qazvin.ir)) مراجعه نمايند.

ضمنا" سازمان در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است و هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

مرحله اول روزنامه ولايت و کار و کارگر      16/01/1395

مرحله دوم روزنامه ولايت و کار و کارگر     28/01/1395

 

 

 

 

<<<دريافت اسناد>>>