مناقصه واگذاري اجراي پروژه تکميل سفت کاري، نازک کاري، تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان خانه فرهنگ سنجيده 

« آگهي مناقصه »

 

           سازمان عمران شهرداري قزوين در نظر دارد، اجراي پروژه تکميل سفت کاري، نازک کاري، تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان خانه فرهنگ سنجيده را از طريق مناقصه عمومي در يک نوبت به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از متقاضيان دعوت مي‌شود از تاريخ انتشار آگهي، ظرف مدت ده روز جهت دريافت اسناد و مدارک مناقصه، تکميل و تحويل به واحد قراردادهاي سازمان واقع در چهارراه عمران، طبقه فوقاني شهرداري منطقه دو، سازمان عمران، واحد امور قراردادها و يا سايت مناقصات شهرداري قزوين مراجعه فرمايند. بديهي است هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه بوده و سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي‌باشد.

 

روزنامه شهروند و هفته نامه تابان         23/08/1395

 براي دريافت نقشه ها به سازمان عمران شهرداري قزوين مراجعه نماييد 

<<<دريافت اسناد>>>

1395/8/23 01:46 PM