شهرداري قزوين در اجراي سياست خودكفائي شهرداريها به استناد ماده 84 و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به وظايف اساسي شهرداري مندرج در ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري و نيز مفاد ماده 111 قانون شهرداري و اصلاحيه هاي بعدي آن و با رعايت ساير قوانين مربوطه ، سازماني تحت عنوان سازمان عمران وابسته به شهرداري قزوين بمنظور انجام فعاليتهاي عمراني ، خدماتي ، توليدي ، بازرگاني و تهيه و تامين نيازمندي هاي عمومي  شهر و شهرداري با گرايش در آمدزائي تشكيل گرديد و اسنامه آن در سال 1384 به تصويب رسيد .