آشنايي با مديرعامل آشنايي با مديرعامل

 

 نام : سليمان 

 نام خانوادگي : بهرامي

لیسانس مهندسی عمران - عمران 

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت پروژه 

 

حوزه خدمت:

 

 - معاونت عمرانی منطقه دو

 

- رییس کارخانه آسفالت سازمان عمران

 

- مدیر عامل سازمان عمران