سال و هدف از تاسيس:

سازمان عمران شهرداري قزوين در سال 1384 و با هدف انجام فعاليتهاي عمراني ، خدماتي ، توليد (شامل خريد مواد اوليه و فروش توليدات ) ، بازرگاني و تهيه و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر و شهرداري با گرايش درآمدزائي و ارتباط با وظايف عمراني و محوله به شهرداري و سازمان تشكيل  گرديد .