چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد

اتمام عمليات زيرسازي ، جدول گذاري و آسفالت بلوار معلم غربي

اتمام عمليات زيرسازي ، جدول گذاري و آسفالت بلوار معلم غربي توسط سازمان عمران شهرداري قزوين

 

عمليات زيرسازي و جدولگذاري و آسفالت بلوار معلم غربي به طول حدود هشتصدوپنجاه متر يك ماه زودتر از برنامه زمانبندي به پايان رسيد.
شفيعي ، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين با بيان اين مطلب اظهار كرد : در رديف بودجه سال جاري براي احداث بلوار معلم غربي 500ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تا كنون حدود 250 ميليون تومان براي اجراي آن هزينه شده است .
شفيعي با تاكيد بر اينكه هم اكنون عمليات زيرسازي و آسفالت اين بلوار در محدوده پل كوثر تا بلوار شهيد صياد شيرازي به طول 850 متر به طور كامل اجرا شده است افزود : اجراي هشتصد متر جدول و كانيوو و هشتصد متر تك جدول بخش ديگري از اقدامات انجام شده براي احداث اين بلوار است .
وي حجم خاكبرداري از اين طرح را سيصد و هشتادو پنج مترمكعب ، حجم مخلوط ريزي را پنج هزار و دويست و پنجاه متر مكعب و حجم بيس ريزي را هزار و پانصدو متر مكعب عنوان كرده و ادامه داد : جابه جايي تيرهاي برق و ايجاد كانال دفع آبهاي سطحي از سوي شهرداري منطقه سه از ضروريات تكميل اين طرح هستند .

 

تصاویر مرتبط