معرفی کمیسیون های تخصصی: معرفی کمیسیون های تخصصی:

 

کمیسیون عمران، شهرسازی و امور زیربنایی:

رئیس: مهدی عبدالرزاقی

نایب رئیس:سعید دقیقی

دبیر: مهدیه سادات قافله باشی

عضو:حکمت اله داودی

 

کمیسیون خدمات شهری:

رئیس: زهرا یوسفی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: مهدی عبدالرزاقی

 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:

رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

نائب رئیس: سعید دقیقی

دبیر: زهرا یوسفی

 

کمیسیون املاک و مستغلات:

رئیس: سعید دقیقی

نائب رئیس: مهدی عبدالرزاقی

دبیر:مهدیه سادات قافله باشی

 

کمیسیون حقوقی ، بازرسی و نظارت:

رئیس: احد چگینی

نائب رئیس: سیده منیره قوامی

دبیر: فرج اله فصیحی رامندی

عضو: حکمت اله داودی

 

کمیسیون بهداشت و محیط زیست :

رئیس: سیده منیره قوامی

نایب رئیس: محسن حق شناس

دبیر: فرج اله فصیحی رامندی

عضو:زهرا یوسفی

 

کمیسیون مالی، اقتصادی و برنامه ریزی:

رئیس:فرج اله فصیحی رامندی

نایب رئیس: محسن حق شناس

دبیر: سیده منیره قوامی

عضو:احد چگینی

 

کمیته بانوان و امور خانواده:

رئیس: زهرا یوسفی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

عضو: سیده منیره قوامی