مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

پذیرش نظر هیئت تطبیق در خصوص افزایش قیمت نرخ کرایه تاکسی

پذیرش نظر هیئت تطبیق در خصوص افزایش قیمت نرخ کرایه تاکسی

پذیرش نظر هیئت تطبیق در خصوص افزایش قیمت نرخ کرایه تاکسی