مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

-استمهال تسهیلات اخذشده از بانک شهر به نام شرکت عمران آذرستان 98/11/1-

-استمهال تسهیلات اخذشده از بانک شهر به نام شرکت عمران آذرستان 98/11/1-

-استمهال تسهیلات اخذشده از بانک شهر به نام شرکت عمران آذرستان 98/11/1-