مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

عوارض تمدید پروانه ساختمانی در کلیه کاربریهای واقع در حریم شهر 98/3/28

عوارض تمدید پروانه ساختمانی در کلیه کاربریهای واقع در حریم شهر 98/3/28

عوارض تمدید پروانه ساختمانی در کلیه کاربریهای واقع در حریم شهر 98/3/28