مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

توافق شهرداری با آقای کلهر و شرکاء 98/4/15

توافق شهرداری با آقای کلهر و شرکاء 98/4/15

توافق شهرداری با آقای کلهر و شرکاء 98/4/15