مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

اخذ عوارض از بهره برداران و کسبه روزبازارها 98/6/30

اخذ عوارض از بهره برداران و کسبه روزبازارها 98/6/30

اخذ عوارض از بهره برداران و کسبه روزبازارها 98/6/30