پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135

نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135

نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135