پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147

توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147

توافق شهرداري با آقايان بهنامي فر و خداياري 95/9/13 مصوبه 147