پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148

پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148

پرداخت مبلغي ماهانه از سوي شهرداري به کمپ هاي خصوصي 95/9/20 مصوبه 148