شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

توافق شهرداري با وراث مرحوم کيقباد 95/9/6 مصوبه 140

توافق شهرداري با وراث مرحوم کيقباد 95/9/6 مصوبه 140

توافق شهرداري با وراث مرحوم کيقباد 95/9/6 مصوبه 140