شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

تملک بلاعوض شهرداري در بخش يک قزوين کوچه سرچشمه 95/9/6 مصوبه - 142

تملک بلاعوض شهرداري در بخش يک قزوين کوچه سرچشمه 95/9/6 مصوبه - 142

تملک بلاعوض شهرداري در بخش يک قزوين کوچه سرچشمه 95/9/6 مصوبه - 142