مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27

بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27

بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 99/3/27