مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

توافق شهرداری با مالکین قطعه 2 از 73 کلی ملاصدرا

توافق شهرداری با مالکین قطعه 2 از 73 کلی ملاصدرا

توافق شهرداری با مالکین قطعه 2 از 73 کلی ملاصدرا