مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

واگذاری 3 قطعه زمین به موسسه خیریه منتظران المهدی(عج)

واگذاری 3 قطعه زمین به موسسه خیریه منتظران المهدی(عج)

واگذاری 3 قطعه زمین به موسسه خیریه منتظران المهدی(عج)