مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

تعیین سرانه اراضی به مساحت بیش از 500 مترمربع

تعیین سرانه اراضی به مساحت بیش از 500 مترمربع

تعیین سرانه اراضی به مساحت بیش از 500 مترمربع