مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با عاملیت بانک شهر

اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با عاملیت بانک شهر

اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با عاملیت بانک شهر