مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

واگذاری شهر متروکه جهت تجمیع به مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرک بهار

واگذاری شهر متروکه جهت تجمیع به مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرک بهار

واگذاری شهر متروکه جهت تجمیع به مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرک بهار