مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

اخذ عوارض دیوارکشی و فنش کشی

اخذ عوارض دیوارکشی و فنش کشی

اخذ عوارض دیوارکشی و فنش کشی