مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک شهر

تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک شهر

تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک شهر