نشست مطبوعاتی رئیس و سخنگوی شورا به رسانه های خبری و خبرنگاران به مناسبت هفته شوراها