دیدار مردمی اعضای شورای شهر با مردم در مسجد سنجیده