بازدیداعضای کمیسیون فرهنگی شورا از مجموعه پروژه خانه تائتر